Huang Gongwang, Dwelling in the Fuchun Mountains


“The Remaining Mountain," Huang Gongwang, Dwelling in the Fuchun Mountains, 1350, handscroll, ink on paper, 31.8 x 51.4 cm (Zhejiang Provincial Museum, Hangzhou)

“The Remaining Mountain,” Huang Gongwang, Dwelling in the Fuchun Mountains, 1350, handscroll, ink on paper, 31.8 x 51.4 cm (Zhejiang Provincial Museum, Hangzhou)

Cite this page as: Gwen Shaw, "Huang Gongwang, Dwelling in the Fuchun Mountains," in Smarthistory, November 28, 2015, accessed June 20, 2018, https://smarthistory.org/huang-gongwang-dwelling-in-the-fuchun-mountains/screen-shot-2015-11-28-at-5-28-38-pm/.